Statut

Cele i środki działania Stowarzyszenia
§7
Do celów Stowarzyszenia należą:

1. Wspieranie rozwoju osób ze spektrum autyzmu w aspekcie indywidualnym i społecznym.

2. Propagowanie, umacnianie i wspieranie zasad dobrej praktyki w zakresie działań pomocowych skierowanych do osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin.

3. Upowszechnianie wiedzy o spektrum autyzmu oraz o sposobach i możliwościach prowadzenia oddziaływań pomocowych.

4. Wspieranie i umacnianie systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej skierowanego do osób ze spektrum autyzmu we wszystkich grupach wiekowych na terenie całego kraju oraz dla rodzin tych osób.

5. Wspieranie systemu oświaty w zakresie dostosowania edukacji do potrzeb osób ze spektrum autyzmu.

6. Wspieranie otoczenia społecznego osób ze spektrum autyzmu, w szczególności rodzin tych osób.

7. Propagowanie, umacnianie i wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej, naukowej i turystyczno-krajoznawczej osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin.

8. Propagowanie, umacnianie i wspieranie aktywności osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin na rynku pracy.

9. Propagowanie, umacnianie i wspieranie aktywności osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

10. Działanie na rzecz równouprawnienia osób ze spektrum autyzmu w zakresie każdej dziedziny życia społecznego.

11. Promocja i organizacja wolontariatu.

12. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego.

13. Działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

14. Promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka.

§8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 • prowadzenie specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do osób dotkniętych problematyką spektrum autyzmu,
 • działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia przez inne osoby i podmioty,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów,
 • prowadzenie instytucji doradczych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz oświatowych – w tym dla osób ze spektrum autyzmu,
 • organizowanie akcji społecznych oraz innych form przekazywania wiedzy,
 • rzecznictwo interesów osób ze spektrum autyzmu i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin,
 • działalność badawczą i popularyzatorską, służącą zdobywaniu oraz upowszechnianiu wiedzy na temat spektrum autyzmu, w tym poprzez organizowanie konkursów i plebiscytów oraz poprzez udostępnianie materiałów promocyjnych i reklamowych,
 • wynajem, budowę i adaptację lokali do prowadzenia działalności statutowej, w szczególności placówek świadczących usługi dla osób ze spektrum autyzmu,
 • organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych, a także aukcji charytatywnych, również w Internecie, w celu zbierania funduszy na działalność statutową,
 • organizowanie imprez, koncertów i innych wydarzeń o charakterze charytatywnym, w celu zbierania funduszy na działalność statutową,
 • inicjowanie powstawania klubów, stowarzyszeń i organizacji realizujących cele statutowe zbieżne z celami Stowarzyszenia,
 • współpracę z instytucjami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi, a także władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, w zakresie wymienionym w §7,
 • organizowanie wyjazdów i spotkań o charakterze integracyjnym, turystyczno-krajoznawczym, sportowym, artystycznym oraz kulturalnym dla osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin;
 • ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych programami pomocy poprzez doradztwo, szkolenia, staże, poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia
 • rozpowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia oraz idei wolontariatu w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych,
 • pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia,
 • samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz badań społecznych,
 • wykonywanie ekspertyz.

2. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.

 

Pełną treść statutu znajdziesz tu: